CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - ỨNG DỤNG CNTT

 
Bộ TTHC của thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành tỉnh ĐN (6/30/2017 3:30 PM)
(VP).
Thực hiện Quy định về tiêu chí đánh giá, xếp hạng kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện (4/19/2017 10:13 AM)
Công văn số 1259/UBND-VX ngày 05/4/2017
Kế hoạch hoạt động Trang thông tin điện tử huyện Vĩnh Cửu năm 2017 (4/3/2017 9:55 AM)
Kế hoạch số 506/KH-BBT ngày 23/3/2017 của BBT Trang TTĐT huyện Vĩnh Cửu
Quyết định về việc củng cố, kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Vĩnh Cửu. (3/25/2017 11:48 AM)
(QĐ 432/QĐ-UBNd ngày 23/02/2017)-VP.
Quyết định công bố TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Y tế tỉnh Đồng Nai. (3/21/2017 4:12 PM)
(QĐ 635 ngày 06/3/2017)-VP.
Quyết định công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch - Đầu tư và của Ban QL các khu công nghiệp. (2/28/2017 8:24 AM)
(TTHC)-VP.
Công bố Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh giai d9oan5-2020, định hướng đến năm 2025. (6/17/2016 12:18 PM)
(725/STTTT-BCVT ngày 06/6/2015)
Quyết định công bố TTHC ban hành mới trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành tư pháp tỉnh Đồng Nai. (4/28/2016 4:03 PM)
(QĐ số 1210/QĐ-UBND ngày 25/4/2016)
Kế hoạch phát động thi đua thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2016 (4/6/2016 11:19 AM)
(229/KH-UBND ngày 29/3/2016)
Kế hoạch kiểm tra CCHC, kiểm soát TTHC năm 2016 (3/9/2016 10:19 AM)
(140/KH-UBND ngày 04/3/2016)
1 - 10 Next
THÔNG BÁO

Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: