ĐẶC ĐIỂM KTXH - CÔNG KHAI QUY HOẠCH

 
1. Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2010-2020. (BC Quy hoach KTXH den 2020.docBC Quy hoach KTXH den 2020.doc).

2. Quyết định số 3729/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2010-2020. (Link: QD 3729.pdfQD 3729.pdf).

3. Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Vĩnh Cửu. (Link:QD 173.pdfQD 173.pdf).

4. Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 23/02/2013 của UBND tỉnh về việc duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đến năm 2025. (Link: QD 597.pdf).

5. Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (Link: QD 178.pdfQD 178.pdf).

6. Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Thạnh Phú (Link: QD366- Thanh Phu.pdfQD366- Thanh Phu.pdf).


THÔNG BÁO

Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Công báo Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: