Doanh nghiệp và Công dân
Chương trình dân hỏi - Giám đốc Sở Nông nghiệp PTNT trả lời (3/2/2017 4:06 PM)
VP.
Trả lời câu hỏi của ông Ông Tạ Huy Hoàng - Giám đốc Sở Xây dựng về công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị, vấn đề ngập nước trong đô thị… (1/17/2017 3:23 PM)
Chương trình Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời (Kỳ 4, ngày 01/01/2017)
Trả lời câu hỏi của Ông Dương Minh Dũng - Giám đốc Sở Công Thương trả lời về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính của Sở (12/21/2016 9:43 AM)
Chương trình Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời (Kỳ 3, ngày 04/12/2016)
Trả lời câu hỏi của Giám đổc Sờ Kế hoạch và Đầu tư tại chương trình Dân hỏi - Giám đốc sở trả lời (Kỳ 2 ngày 06/11/2016) (11/14/2016 9:41 AM)
Chương trình Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời (Kỳ 2, ngày 06/11/2016)
Trả lời câu hỏi của Giám đổc Sờ Tài nguyên - Môi trường tại chương trình Dân hỏi - Giám đốc sở trả lời (Kỳ 1 ngày 02/10/2016) (10/18/2016 9:53 AM)
Chương trình Dân hỏi - Giám đốc Sở (Kỳ 1) được phát sóng trên Đài PTTH Đồng Nai ngày 02/10/2016 với sự tham gia trả lời của ông Lê Viết Hưng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai.
THÔNG BÁO

Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Công báo Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: