DỰ ÁN ĐẦU TƯ - XDCB

 
Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2016 (11/7/2017 3:02 PM)
Quyết định số 6399/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Thông báo về việc công khai mục tiêu đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu (4/25/2017 4:33 PM)
Thông báo số 646/TB-UBND ngày 20/4/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Thông báo về việc công khai mục tiêu đầu tư dự án, xây dựng nhà ở xã hội, khu vui chơi thiếu nhi và trường Mầm non - Mẫu giáo tại xã Thạnh Phú (4/25/2017 4:33 PM)
Thông báo số 647/TB-UBND ngày 20/4/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Thông báo về việc công khai mục tiêu đầu tư dự án xây dựng Trung tâm thương mại, siêu thị theo quy hoạch tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (4/25/2017 4:33 PM)
Thông báo số 607/TB-UBND ngày 11/4/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Danh mục các dự án đầu tư cần thu hút trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu (4/17/2017 9:26 AM)
Công văn số 46/KT-HT ngày 27/02/2017 của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Vĩnh Cửu
Danh mục dự án kêu gọi xúc tiến đầu tư vào du lịch huyện Vĩnh Cửu (3/13/2017 3:02 PM)
UBND huyện Vĩnh Cửu
Thông tin tình hình thực hiện các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản (cập nhật quý III/2015) trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu. (8/11/2015 8:51 AM)
(Văn phòng - Phòng TCKH)
Báo cáo kết quả đầu tư xây dựng năm 2014; đăng ký kế hoạch năm 2015 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn vốn ngân sách huyện giao trực tiếp. (11/20/2014 1:43 PM)
(Số 974/BC-UBND ngày 10/11/2014)
Hướng dẫn về thực hiện cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp (11/8/2014 11:08 AM)
(Số 5186/BKHĐT-QLĐT ngày 11/8/2014)
Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc miễn, giảm thu tiền sử dụng đất đối các dự án thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh. (11/8/2014 11:05 AM)
(Số 80/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013)
Quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hồ sơ đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh. (11/8/2014 11:02 AM)
(Số 2688/QĐ-UBND ngày 29/8/2014)
Báo cáo các dự án do đơn vị khác làm chủ đầu tư giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu để thực hiện giám sát cộng đồng. (11/8/2014 10:53 AM)
(Số 600/TB-SKHĐT ngày 10/12/2013)
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 9 tháng năm 2014 nguồn vốn xã hội hóa trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu. (11/8/2014 10:49 AM)
(Số 177/BC-TCKH ngày 07/10/2014)
THÔNG BÁO

Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Công báo Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: