Hội đồng nhân dân

 
Nghị quyết phê chuẩn kế quả bầu cử (bổ sung) chức danh PCT HĐND xã Hiếu Liêm 2016-2021 (1/9/2018 9:32 AM)
(01/NQ-HĐND ngày 02/01/2018)-VP.
Các Nghị quyết của HĐND huyện tại kỳ họp thứ 6 năm 2017. (1/9/2018 9:30 AM)
(68-75/NQ-HĐND ngày 21/12/2017)-VP.
Thông báo kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 (12/27/2017 10:47 AM)
(230/TB-HĐND ngày 21/12/2017)-VP.
Nghị quyết bổ sung thành viên Ban KTXH HĐND huyện (11/13/2017 1:44 PM)
(67/2017/NQ-HĐND ngày 08/11/2017)-VP.
Nghị quyết cho thôi nhiệm vụ thành viên Ban KTXH HĐND huyện (11/13/2017 1:43 PM)
(66/2017/NQ-HĐND ngày 08/11/2017)-VP.
Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Vĩnh Cửu. (11/13/2017 1:42 PM)
(65/2017/NQ-HĐND ngày 08/11/2017)-VP.
Nghị quyết thông qua đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Cửu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (11/13/2017 1:41 PM)
(64/2017/NQ-HĐND ngày 08/11/2017)-VP.
Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động HĐND huyện năm 2017; CTCT năm 2018. (11/9/2017 12:30 PM)
(192/BC-HĐND ngày 07/11/2017)-VP.
Quyết định thành lập đoàn giám sát theo kế hoạch số 185/KH-HĐND ngày 31/10/2017 của HĐND huyện (11/1/2017 10:52 AM)
(23/QĐ-HĐND, 185/KH-HĐND ngày 31/10/2017)-VP.
Thông báo kết luận giám sát về hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn huyện. (10/25/2017 3:08 PM)
(167/TB-HĐND ngày 20/10/2017)-VP.
1 - 10 Next
THÔNG BÁO

Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Công báo Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: