KINH TẾ

 
Công văn về việc phê duyệt hủy số dư dự toán năm 2016 và chuyển nguồn số dư dự toán, tạm ứng năm 2016 sang năm 2017 (4/3/2017 9:52 AM)
Công văn số 939/UBND-KT ngày 15/3/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu (4/3/2017 9:40 AM)
Kế hoạch số 552/KH-UBND ngày 30/3/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 (9/22/2016 10:09 AM)
Quyết định số 4813/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. (7/13/2015 12:24 PM)
(Văn phòng)
Báo cáo kết quả thực hiện phát triển KTXH-QPAN năm 2014; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 (1/5/2015 1:49 PM)
( Báo cáo số 1122/BC-UBND ngày 15/12/2014)
Quy định về quản lý gia trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (1/5/2015 10:55 AM)
(Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014)
Báo cáo tình hình thực hiện tái cơ cấu kinh tế năm 2014; phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm 2015 (12/24/2014 12:26 PM)
(Số 1115/BC-UBND ngày 12/12/2014)
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách 5 năm 2011-2015 và xây dựng kế hoạch phát triển KTXH 05 năm 2016-2020 trên địa bàn huyện. (11/8/2014 11:13 AM)
(Số 886/BC-UBND ngày 17/10/2014)
Triển khai thực hiện kế hoạch 115-KH/HU ngày 22/8/2014 của BTV Huyện ủy. (9/30/2014 8:18 AM)
(4631/UBND-TH ngày 25/9/2014)
Hướng dẫn đánh giá thực hiện dự toán ngân sách 2014 và XD dự toán năm 2015 theo Thông tư 84/2014/TT-BTC ngày 27/6/2014 (8/3/2014 9:21 AM)
(3605/UBND-KT ngày 21/7/2014)
1 - 10 Next
THÔNG BÁO

Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Công báo Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: