KINH TẾ

 
Công văn về việc phê duyệt hủy số dư dự toán năm 2016 và chuyển nguồn số dư dự toán, tạm ứng năm 2016 sang năm 2017 (4/3/2017 9:52 AM)
Công văn số 939/UBND-KT ngày 15/3/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu (4/3/2017 9:40 AM)
Kế hoạch số 552/KH-UBND ngày 30/3/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 (9/22/2016 10:09 AM)
Quyết định số 4813/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. (7/13/2015 12:24 PM)
(Văn phòng)
Báo cáo kết quả thực hiện phát triển KTXH-QPAN năm 2014; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 (1/5/2015 1:49 PM)
( Báo cáo số 1122/BC-UBND ngày 15/12/2014)
Quy định về quản lý gia trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (1/5/2015 10:55 AM)
(Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014)
Báo cáo tình hình thực hiện tái cơ cấu kinh tế năm 2014; phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm 2015 (12/24/2014 12:26 PM)
(Số 1115/BC-UBND ngày 12/12/2014)
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách 5 năm 2011-2015 và xây dựng kế hoạch phát triển KTXH 05 năm 2016-2020 trên địa bàn huyện. (11/8/2014 11:13 AM)
(Số 886/BC-UBND ngày 17/10/2014)
Triển khai thực hiện kế hoạch 115-KH/HU ngày 22/8/2014 của BTV Huyện ủy. (9/30/2014 8:18 AM)
(4631/UBND-TH ngày 25/9/2014)
Hướng dẫn đánh giá thực hiện dự toán ngân sách 2014 và XD dự toán năm 2015 theo Thông tư 84/2014/TT-BTC ngày 27/6/2014 (8/3/2014 9:21 AM)
(3605/UBND-KT ngày 21/7/2014)
1 - 10 Next
THÔNG BÁO

Danh sách các điểm kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản Egov

Thông báo về việc tăng lượng nước xả tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Trị An

Thông báo dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại nhà qua bưu điện và việc thu nghĩa vụ tài chính của Kho bạc tại 1 cửa huyện

Thông báo xả tràn hồ chứa thuỷ điện Trị An

Thông báo lịch bốc thăm bài dạy của Hội đồng tuyển dụng viên chức

Thông báo nghỉ lễ ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 02/9

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức huyện Vĩnh Cửu năm 2017

Phiếu đăng ký dự thi Hội thi Ứng dụng CNTT cho CBCC,VC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2017

Thông báo đăng ký tham gia Hội thi ứng dụng CNTT cho CBCC, VC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần III năm 2017

Thể lệ Hội thi Ứng dụng CNTT cho cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2017

Thông báo kết luận thanh tra việc quản lý quy hoạch sử dụng đất và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã Thạnh Phu

Thông báo bãi bỏ quy trình xác nhận vào Bảng lương , phụ cấp hàng tháng

Chương trình tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2017 với Chủ đề "Cải cách hành chính: Ý tưởng và thực tiễn"

Tuyên truyền kế hoạch chuyển đổi mã vùng

Kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn xã Bình Lợi

Thông báo đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567


Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: