LAO ĐỘNG - HỖ TRỢ XÃ HỘI

 
Quyết định ban hành biểu mẫu trong công tác lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (8/30/2017 2:42 PM)
Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (8/30/2017 2:41 PM)
Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai
Kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2017 (5/19/2017 3:18 PM)
Kế hoạch số 732/KH-UBND ngày 16/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược và chương trình quốc gia về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Vĩnh Cửu năm 2017 (5/19/2017 3:19 PM)
Kế hoạch số 734/KH-VSTBPN ngày 16/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Kế hoạch phòng chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện (5/19/2017 3:19 PM)
Kê hoạch số 733/KH-UBND ngày 16/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu năm 2017 (4/19/2017 9:58 AM)
Kế hoạch số 579KH-UBND ngày 04/4/2017 của UBND huyện
Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch liên ngành số 42 của tỉnh về phát động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng năm 2017 (3/24/2017 3:26 PM)
Kế hoạch số 505/KH-UBND ngày 22/3/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu.
Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu năm 2017 (3/21/2017 3:07 PM)
Kế hoạch số 445/KH-UBND ngày 14/3/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu (2/28/2017 10:44 AM)
Kế hoạch số 17/KH-BCĐĐTNNT ngày 06/01/2017 của Ban Chỉ đạo Đào tạo nghề nông thôn huyện Vĩnh Cửu
Các văn bản, quy định về công tác Bảo vệ và chăm sóc trẻ em. (12/15/2014 3:53 PM)
(TT 23/2010, QĐ 55a/2013/QĐ-TTg, QĐ 34/2014/QĐ-TTg, TT 25/2014, QĐ 570/QĐ-TTg, HD 131, KH 138/KH-SLĐTBXH, TT 181/2011).
Các văn bản, quy định về công tác Lao động, việc làm. (1/20/2015 3:41 PM)
(NĐ 103/2014/NĐ-CP, NĐ 03/2014/NĐ-CP, TT 23/2014, Luật Việc làm, 119/2014/NĐ-CP, 05/2015/NĐ-CP)
Các văn bản, quy định về công tác Dạy nghề. (1/20/2015 3:43 PM)
(NĐ 70/2009/NĐ-CP, QĐ 1982/QĐ-TTg, TT 29/2011, QĐ 1956/QĐ-TTg, QĐ 1201/QĐ-TTg, 77/2014/QĐ-TTg).
Các văn bản, quy định về công tác Người có công. (4/14/2015 2:24 PM)
(PL 35/2007/PL-UBTVQH11, NĐ 47/2012/NĐ-CP, PL 05/2012/PL-UBTVQH13, QĐ 22/2013/QĐ-TTg, 03/2014/TTLT, 31/2013/NĐ-CP, 62/2011/QĐ-TTg, 40/2011/QĐ-TTg, 150/2006/NĐ-CP, 290/2005/QĐ-TTg, 03/2014/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BQP,...)
Các văn bản, quy định về công tác Giảm nghèo. (1/20/2015 3:53 PM)
(NQ 30a/2008/NQ-CP, QĐ 1489/QĐ-TTg, QĐ 14/2012/QĐ-TTg, QĐ 09/2011/QĐ-TTg, 190/2014/TT-BTC).
Các văn bản, quy định về công tác Bảo trợ xã hội. (3/20/2015 9:03 AM)
(NĐ 67/2007/NĐ-CP, NĐ 13/2010/NĐ-CP, NĐ 144/2013/NĐ-CP, QĐ 60/2014/QĐ-TTg, 136/2013/NĐ-CP, 51/2010/QH12, 28/2012/NĐ-CP, 26/2012/TT-BLĐ, 29/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH).
Các văn bản, quy định về lĩnh vực tệ nạn xã hội. (3/20/2015 9:10 AM)
(Luật 15/2012, QĐ 2596/QĐ-TTg, NQ 127/2014/NQ-HĐND tỉnh, TT 148/2014, 111/2013/NĐ-CP, 167/2013/NĐ-CP, 221/2013/NĐ-CP, 20/2014/TT-BTP, QĐ 60/2014, 09/2014/UBTVQH13, 193/2014/TT-BTC, 98/NQ-CP, 14/2014/TT-BLĐTBXH, 05/2011/TT-BLĐTBXH)
Các văn bản, quy định về công tác Bình đẳng giới (12/24/2014 4:02 PM)
(Luật 2006, Nghị định 70/2008, 48/2009, 55/2009, Thông tư 11/2014, TT 56/2012, TT 191/2009, Quyết định 2351/QĐ-TTg)
Kế hoạch thực hiện đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 (11/20/2014 2:06 PM)
(Kế hoạch số 10752/KH-UBND ngày 13/11/2014)
Kế hoạch thực hiện trợ giúp trẻ khuyết tật năm 2013-2015 trên địa bàn huyện. (11/8/2014 8:53 AM)
(1009/KH-UBND ngày 05/12/2013)
Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn huyện. (11/8/2014 8:51 AM)
(404/KH-UBND ngày 24/5/2014)
THÔNG BÁO

Danh sách các điểm kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản Egov

Thông báo về việc tăng lượng nước xả tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Trị An

Thông báo dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại nhà qua bưu điện và việc thu nghĩa vụ tài chính của Kho bạc tại 1 cửa huyện

Thông báo xả tràn hồ chứa thuỷ điện Trị An

Thông báo lịch bốc thăm bài dạy của Hội đồng tuyển dụng viên chức

Thông báo nghỉ lễ ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 02/9

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức huyện Vĩnh Cửu năm 2017

Phiếu đăng ký dự thi Hội thi Ứng dụng CNTT cho CBCC,VC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2017

Thông báo đăng ký tham gia Hội thi ứng dụng CNTT cho CBCC, VC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần III năm 2017

Thể lệ Hội thi Ứng dụng CNTT cho cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2017

Thông báo kết luận thanh tra việc quản lý quy hoạch sử dụng đất và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã Thạnh Phu

Thông báo bãi bỏ quy trình xác nhận vào Bảng lương , phụ cấp hàng tháng

Chương trình tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2017 với Chủ đề "Cải cách hành chính: Ý tưởng và thực tiễn"

Tuyên truyền kế hoạch chuyển đổi mã vùng

Kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn xã Bình Lợi

Thông báo đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567


Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: