NÔNG - LÂM - NGƯ NGHIỆP

 
Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu. (7/20/2015 3:16 PM)
(756/KH-UBND ngày 13/7/2015)
Quyết định và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Vĩnh Cửu. (7/20/2015 3:14 PM)
(2591/QĐ-UBND ngày 13/7/2015)
Phê duyệt quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Vĩnh Cửu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (11/13/2014 3:33 PM)
(Số 3509/QĐ-UBND ngày 03/11/2014)
Kế hoạch phát triển sử dụng máy nông nghiệp trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn huyện (11/13/2014 3:26 PM)
(Số 983/KH-UBND ngày 13/11/2014)
Góp ý dự thảo các khung chính sách của ngân hàng thế giới (WB) (11/19/2014 8:00 AM)
Góp ý dự thảo các khung chính sách của ngân hàng thế giới (WB)
Phương án phòng, chống lũ, lụt vùng hạ du đập thủy điện Trị An năm 2014 (12/24/2014 12:27 PM)
Ngày 30/9/2014 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2976/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án phòng, chống lũ, lụt vùng hạ du đập thủy thủy điện Trị An năm 2014