QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

 
Báo cáo về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Vĩnh Cửu (9/14/2017 3:29 PM)
Báo cáo số 1080/BC-UBND ngày 23/8/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Quyết định phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (9/13/2017 2:50 PM)
Quyết định số 3003/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai
Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Vĩnh Cửu (2/20/2017 8:36 AM)
Quyết định số 4671/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai
Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Vĩnh Cửu (10/17/2016 8:46 AM)
Quyết định số 2597/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư nông thôn số 3 và số 4, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu (1/11/2016 4:55 PM)
(số 5717/QĐ/UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Vĩnh Cửu)
Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án: Điểm dân cư nông thôn số 6, địa điểm: xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (1/11/2016 4:54 PM)
(số 5716/QĐ-UBND ngảy 31/12/2015 của UBND huyện Vĩnh Cửu)
Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Thiện Tân, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu của UBND tỉnh Đồng Nai. (10/24/2015 2:19 PM)
(3042/QĐ-UBND ngày 06/10/2015)
Duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 đô thị Thạnh Phú - huyện Vĩnh Cửu (11/8/2014 11:44 AM)
(Số 2692/QĐ-UBND ngày 29/8/2014)
Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ của huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 (11/8/2014 11:35 AM)
()
Duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng đường ống cấp nước ấp Ông Hường - xã Thiện Tân công suất 650m3/ngày. (11/8/2014 11:28 AM)
(Số 3331/QĐ-UBND ngày 23/10/2014)
Phê duyệt dự án Hệ thống cấp nước thị trấn Vĩnh AN - huyện Vĩnh Cửu nâng công suất từ 2000m3/ngày lên 4000m3/ngày (11/8/2014 11:25 AM)
(Số 1601/QĐ-UBND ngày 02/6/2014)
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đến năm 2025 (11/8/2014 10:04 AM)
(Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 23/02/2013 của UBND tỉnh)
THÔNG BÁO

Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Công báo Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: