TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

 
Kế hoạch phối hợp tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và phong trào trồng rừng của tỉnh năm 2017 (4/19/2017 9:55 AM)
Kế hoạch số 596/KH-UBND ngày 05/4/2017 của UBND huyện
Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các tuần lễ bảo vệ môi trường năm 2017 trên địa bàn huyện (4/19/2017 9:55 AM)
Kế hoạch 595/KH-UBND ngày 05/4/2017
Kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu năm 2017 (4/3/2017 9:40 AM)
Kế hoạch số 551/KH-UBND ngày 29/3/2017 của UBND huyện
Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 (1/23/2017 4:12 PM)
(VP).
Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Vĩnh Cửu (11/21/2016 9:57 AM)
Thông báo số 1371/TB-UBND ngày 15/11/2016
Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế họch sử dụng đất năm 2016 huyện Vĩnh Cửu (11/21/2016 9:57 AM)
Quyết định số 2597/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai
Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu. (2/5/2016 9:25 AM)
(4278/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh)
Quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu. (9/25/2015 3:10 PM)
(QĐ 2287/QĐ-UBND ngày 10/8/2015) - Văn phòng.
Quyết định phê duyệt điều chỉnh một số nội dung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2015 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu. (9/25/2015 3:07 PM)
(QĐ 4261/QĐ-UBND ngày 31/12/2014) - Văn phòng.
Quy định về giá cac loại đất tỉnh Đồng Nai 05 năm giai đoạn 2015 - 2019 (1/6/2015 11:12 AM)
(Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014)
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. (11/28/2014 3:09 PM)
(Số 300/BC-PTNMT ngày 14/10/2014)
Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Thạnh Phú (11/8/2014 10:07 AM)
(Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND tỉnh)
Phê duyệt sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (11/8/2014 10:05 AM)
(Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh)
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Vĩnh Cửu. (11/8/2014 10:02 AM)
(Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai)
THÔNG BÁO

Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Công báo Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: