Tổng điều tra kinh tế

 
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017, huyện Vĩnh Cửu (4/19/2017 9:22 AM)
Quyết định số 5390/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Quyết định ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo, Tổ thường trực giúp việc BCĐ Tổng điều tra kinh tế năm 2017 huyện Vĩnh Cửu (4/19/2017 9:13 AM)
Quyết định số 1004/BCĐ ngày 22/3/2017
Phân công thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế huyện năm 2017 phụ trách địa bàn (4/19/2017 9:13 AM)
Công văn 1031/BCĐ- ngày 21/3/2017 của BCĐ tổng điều tra kinh tế năm 2017
Hội nghị tập huấn triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (4/17/2017 9:58 AM)
Ngày 05/4/2017, Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2017 huyện Vĩnh Cửu đã tổ chức hội nghị triển khai nội dung cuộc tổng điều tra và tập huấn nghiệp vụ điều tra ghi phiếu cho các đơn vị thuộc khối hành chính sự nghiệp đóng trên địa bàn xã, thị trấn.
THÔNG BÁO

Cổng Thông tin điện tử Đồng Nai
Công báo Đồng Nai
Một cửa điện tử huyện Vĩnh Cửu


Lượt truy cập: