TỔNG HỢP - NỘI CHÍNH

 
Thông báo bãi bỏ quy trình xác nhận vào Bảng lương, phụ cấp hàng tháng (5/26/2017 5:25 PM)
Công văn số 325/NV ngày 26/5/2017 của Phòng Nội vụ huyện
Kế hoạch triển khai mở lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã năm 2017 (5/25/2017 5:42 PM)
Kế hoạch số 758/KH-UBND ngày 24/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu (5/22/2017 4:40 PM)
Văn bản số 744/CTHĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 của UBND tỉnh (5/22/2017 4:40 PM)
Văn bản số 2090/UBND-TH ngày 19/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Thực hiệm chương trình công tác tháng 5/2017 của Tỉnh ủy (5/17/2017 5:31 PM)
Công văn số 1936/UBND-TH ngày 12/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn xã Bình Lợi (5/16/2017 11:18 AM)
Kết luận số 705/KL-UBND ngày 09/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Chương trình công tác quý 2/2017 (điều chỉnh bổ sung) (5/11/2017 3:25 PM)
Chương trình số 690/CTr-UBND ngày 04/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Hướng dẫn thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 2017 (5/11/2017 2:50 PM)
Công văn số 1840/UBND-NC ngày 08/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Hướng dẫn về nguồn kinh phí cho cán bộ, công chức, viên chức huyện được cử đi đào tạo, bồi dưỡng (4/27/2017 5:28 PM)
Công văn số 1492/UBND-KT ngày 18/4/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu
Báo cáo kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh tháng 4 năm 2017 (4/25/2017 12:27 PM)
(620/BC-UBND ngày 14/4/2017)-VP.
1 - 10 Next