Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)
Huyện Vĩnh Cửu tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025)

Ngày 06/5/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025) trên địa bàn huyện.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền và tổng kết góp phần nâng cao nhận  thức của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò, những đóng góp quan trọng của văn hóa, văn học, nghệ thuật và đội  ngũ văn nghệ sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung và huyện Vĩnh Cửu nói riêng; khẳng định sự quan tâm sâu sắc của  Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật; đồng thời tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, của Tỉnh  ủy, Huyện ủy về văn học, nghệ thuật từ đó xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong xây dựng và phát triển nền văn học, nghệ thuật trong giai  đoạn hiện nay. ..

Theo đó, Ban Thường vụ huyện ủy Huyện ủy giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan, đơn vị, địa  phương tổ chức thực hiện tuyên truyền khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng và những đóng góp tích cực của nền văn học, nghệ thuật sau ngày giải phóng đất nước và trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện gắn với tuyên truyền  kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và các ngày kỷ niệm của tỉnh, huyện trong năm 2024 và 2025.

14.5.2024 - tổng kết 50 năm VHNT.jpg

Đồng thời, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh  vực văn học, nghệ thuật, bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc (ngày 24/11/2021) và tại Lễ Kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam (ngày 25/7/2023); Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về các nhiệm vụ xây dựng và phát huy giá trị văn hóa,  sức mạnh con người Việt Nam; Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và  phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất  nước trên địa bàn huyện; …

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, cần thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cổ động  trực  quan: pa nô, khẩu hiệu, xe thông tin lưu động... Tuyên truyền qua các buổi trưng bày hình ảnh, giới thiệu sách, qua hoạt động  giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim…, trên trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin, tuyên  truyền internet, mạng xã hội facebook, zalo, youtube, video, clip...

Ban thường vụ Huyện ủy giao UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phát động cán bộ, công chức, viên chức, người  lao động tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật; lấy chủ đề lớn, bao trùm là "Biểu tượng non sông thống nhất"; Biên tập, dàn dựng các tác phẩm viết về quê hương Vĩnh Cửu; Tổ chức đêm biểu diễn nghệ thuật phục vụ công chúng; Triển lãm trưng bày tranh, ảnh, sách giới thiệu thành tựu 50 năm văn học,  nghệ thuật của đất nước, của tỉnh, huyện sau ngày đất nước thống nhất. Qua đó, tạo sức lan tỏa sâu rộng  những giá trị tốt đẹp về đất và người Vĩnh Cửu trong nền văn hóa đa dạng và giàu bản sắc của đất nước Việt Nam, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, trách nhiệm của văn nghệ sĩ với dân tộc.

Việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất được thực hiện thường xuyên, trong đó cao điểm từ tháng 5/2024 đến 4/2025./.


Diễm Phương

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu - Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: (0251).3861114; Fax: (0251).3861114; Email: ubnd-vc@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Vĩnh Cửu " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​​