Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)
Xây dựng Đảng - nhiệm vụ then chốt

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nhìn lại những việc đã làm được và việc chưa làm được.

Hinh Chu Tich HCM.png
Chủ tịch Hồ Chí Minh trò chuyện với đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (tháng 2-1951).

Ảnh tư liệu: TTXVN


* Nhiệm vụ “then chốt”

Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác xây dựng Đảng, chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, cấp ủy, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên cần thấm nhuần sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác một cách thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, đảng viên. Đại hội XII của Đảng đã đặt nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức ngang với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức.

Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng đang được thực hiện với những giải pháp đồng bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đã và đang đạt được kết quả quan trọng gắn liền với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Những nội dung của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Bác đề cập trong Di chúc bao gồm: tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng; phát huy dân chủ trong Đảng, tự phê bình và phê bình thường xuyên, nghiêm túc; coi trọng rèn luyện đạo đức cách mạng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, kiên quyết đấu tranh đẩy lùi những tiêu cực. Trong đó, việc tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng được coi là nguyên tắc cơ bản trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh, đoàn kết là nguồn gốc sức mạnh của Đảng: “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Trong thời gian qua, các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, ráo riết, đạt được những kết quả cụ thể. Đặc biệt, công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh theo hướng có chiều sâu. Công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc về tham nhũng, kinh tế được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tạo bước đột phá trong phát hiện, xử lý nghiêm sai phạm theo quy định của Đảng, Nhà nước. Từ đó tạo sức cảnh báo, răn đe mạnh mẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước, khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

Các nghị quyết của Đảng luôn nhấn mạnh nhiệm vụ “then chốt” của sự nghiệp cách mạng hiện nay chính là xây dựng Đảng. Nhưng thực tế cho thấy, vẫn còn đó những khuyết điểm, hạn chế mà các nghị quyết của Đảng đã thẳng thắn chỉ ra. Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng nhận định: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước”. Từ đó, đã làm mất vai trò tiền phong, gương mẫu, sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng và giảm sút lòng tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và chế độ ta.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương, tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, chỉ trong vòng hơn 3 năm, đã có trên 80 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý đã bị thi hành kỷ luật, trong đó, có 1 Ủy viên Bộ Chính trị, 13 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5 đồng chí đương nhiệm và 8 đồng chí nghỉ hưu), 5 đồng chí bị đưa ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng thời, tại các địa phương, trong đó có Đồng Nai, theo thông báo kết luận các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xử lý và kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) xử lý kỷ luật Đảng một số đồng chí lãnh đạo của địa phương, ngành với hình thức từ khiển trách đến cảnh cáo. Và mới đây, cũng theo Thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét có hình thức xử lý kỷ luật một số cá nhân và tập thể cấp ủy trực thuộc tỉnh do vi phạm rất nghiêm trọng trong nhiệm kỳ 2015-2020. Ngoài ra, các sở, ban, ngành, địa phương cũng đã xử lý kỷ luật một số cán bộ, đảng viên sa sút về phẩm chất, đạo đức, lối sống trong thời gian qua. Những việc làm này góp phần củng cố, vun bồi lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

* Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu

Để tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh và tạo thêm niềm tin của nhân dân, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên ở các chi, đảng bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh cần thực hiện nghiêm 4 nhiệm vụ của người đảng viên đã được quy định trong Điều lệ Đảng. Đồng thời, tiếp tục nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu trong việc thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Không xuề xòa, nể nang, mạnh dạn tố giác những hành vi tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; nói và làm theo nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó là kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, không để cho lợi ích cá nhân chi phối; chống lối sống chạy theo danh vọng, địa vị, giành giật lợi ích cho mình, lạm dụng quyền hạn, chức vụ, để chiếm đoạt của công.

Ngoài ra, cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, xây dựng những quy định cụ thể hóa các nội dung nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nêu gương học trước, làm trước để nhân dân noi theo.

Đối với các cơ quan báo chí cũng cần phát huy ngòi bút sắc bén của mình, tích cực tham gia và đi đầu trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực trong xã hội và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt, mỗi người dân nên đóng góp tiếng nói của mình trong phát hiện, tố giác, tích cực tham gia cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí hiện nay.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tăng cường công tác giám sát các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị và địa phương; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Riêng với các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt 5 nhiệm vụ của các chi, Đảng bộ cơ sở được quy định trong Điều lệ Đảng. Tăng cường công tác phát hiện, giám sát và quản lý tốt công tác đảng viên tại cơ sở Đảng; thường xuyên thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Các cấp ủy và tổ chức Đảng mạnh dạn xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm kỷ luật của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; không ngại va chạm trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và siết chặt kỷ cương, kỷ luật, kiên quyết loại bỏ những cán bộ hư hỏng, tham nhũng ra khỏi bộ máy của Đảng và Nhà nước.

Mặt khác, Ủy ban Kiểm tra Đảng các cấp tiếp tục phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng với phương châm: công minh, chính xác, kịp thời. Tiếp tục xử lý nghiêm minh và cung cấp thông báo kết luận kịp thời cho các cơ quan báo chí để thông tin đại chúng các nội dung, hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên vi phạm.

Nguồn: Báo Đồng Nai

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu - Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: (0251).3861114; Fax: (0251).3861114; Email: ubnd-vc@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Vĩnh Cửu " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​​