Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023)
Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu làm tốt công tác định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân

Công tác tư tưởng được xác định là một bộ phận cốt lõi của công tác xây dựng Đảng, có vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo ra sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Cửu đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện làm tốt công tác định hướng công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Trong đó, chú trọng vai trò Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở phải trực tiếp làm công tác tư tưởng; gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương, đơn vị, nhất là người đứng đầu phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, từ đó có biện pháp giải quyết kịp thời.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của Tỉnh liên quan đến việc định hướng công tác tư tưởng, lý luận trên địa bàn huyện và triển khai đến các cấp ủy trực thuộc để quán triệt trong cán bộ, đảng viên như: Kế hoạch số 83-KH/HU ngày 14/4/2022 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng" trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 249-KH/HU về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về “Đổi mới, nâng cao công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị"; Kế hoạch số 155-KH/HU về việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu; Kế hoạch số 92-KH/HU ngày 23/5/2022 về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng;… đặc biệt là đã ban hành Chỉ thị số 19-CT/HU ngày 23/5/2022 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn huyện, giai đoạn 2022 - 2025" nhằm chủ động trong việc nắm bắt, đánh giá, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân để có biện pháp giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của Nhân dân tránh không để xảy ra tình hình phức tạp, đặc biệt là “điểm nóng".

Công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân để kịp thời xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân được quan tâm. Năm 2022, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã tiếp 09 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị về các nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai; chi trả tiền bồi thường thực hiện dự án xây dựng Trạm y tế xã Mã Đà; việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng KCN Thạnh Phú; chế độ thôi việc;… Tại các buổi tiếp công dân, sau khi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan chức năng trong giải quyết vụ việc trên, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã chỉ đạo yêu cầu các cơ quan chức năng giải trình các ý kiến thuộc thẩm quyền, theo quy định pháp luật, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước và lợi ích chính đáng của người dân. Đối với Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn đã tiếp được 42 lượt với 44 người dân. Hầu hết các ý kiến của người dân được ghi nhận và chuyển đến các cơ quan có liên quan để tham mưu xử lý theo thẩm quyền.

Công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tiếp tục đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có văn bản chấp thuận cho UB.MTTQVN huyện và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức 06 cuộc giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với chính quyền cơ sở, một số phòng ban của huyện và doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Qua theo dõi kết quả giám sát, hầu hết các ý kiến góp ý của các Đoàn giám sát được các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp thu và khắc phục.

12.01.22 Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu làm tốt công tác định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân (1).jpg

Cũng trong năm 2022, được sự chấp thuận của BTV Huyện ủy, UB.MTTQVN huyện cũng đã chủ trì tổ chức thành công 02 hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhất là hệ thống hạ tầng giao thông, giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 và dự thảo Nghị quyết về triển khai phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn; xử lý chất thải bằng phương pháp sử dụng vi sinh vật bản địa trên địa bàn huyện để bổ sung, hoàn chỉnh triển khai thực hiện. Qua đó, đã tiếp nhận các ý kiến góp ý thiết thực đối với một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả 02 Nghị quyết trong thời gian tới.

Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị được quan tâm, huyện đã mở được 57 lớp bồi dưỡng với 4.623 học viên tham dự; tổ chức cho 4.267/4.306 đảng viên, 84.013/94.156 đoàn viên, hội viên và Nhân dân học tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới". Các chi, đảng bộ cơ sở tiế​p tục sinh hoạt những mẫu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ; 100% đảng viên cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ. Nhiều chi, đảng bộ đã xây dựng được các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở nhiều lĩnh vực khác nhau, một số mô hình hoạt động hiệu quả đã được nhân rộng trên địa bàn các xã, thị trấn, như: mô hình Câu lạc bộ xanh trong đoàn viên thanh niên của chi bộ 3, Đảng bộ  Khu Bảo tồn Thiên  nhiên Văn hoá Đồng Nai; mô hình tưới nước tiết kiệm của Hội nông dân xã Bình Lợi; mô hình “Phụ nữ tiết kiệm" của  Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Lý; mô hình nuôi bò 3B hộ anh Trương Từ Gia của xã Bình Hòa;….

12.01.22 Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu làm tốt công tác định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.jpg

Công tác giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử của Việt Nam nói chung và của huyện Vĩnh Cửu nói riêng luôn được chú trọng. BTV Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền lịch sử Đảng bộ huyện, lịch sử Đảng bộ địa phương bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, linh hoạt, phù hợp, trong đó nổi bật là Đảng bộ Khối Văn hóa - Xã hội đã mở và duy trì chuyên mục tuyên truyền lịch sử Đảng bộ huyện vào sáng thứ 2 hàng tuần trên sóng phát thanh; Đảng bộ xã Thạnh Phú mở hội thi trực tiếp tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ địa phương;…

12.01.22 Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu làm tốt công tác định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân (3).jpg

Công tác tư tưởng được kết hợp chặt chẽ với công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí; việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong năm, huyện đã tổ chức được 02 đợt kiểm tra chuyên đề đối với tổ chức đảng cấp dưới, cụ thể: kiểm tra Đảng ủy và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân An, Thiện Tân, Trung tâm Y tế huyện về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm và việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; kiểm tra 08 tổ chức đảng trong công tác triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa của cấp trên về thực hiện QCDC ở cơ sở. 

Qua đó, đã chỉ ra được những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhằm rút kinh nghiệm, khắc phục trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành 03 cuộc giám sát chuyên đề đối với 31 tổ chức đảng cấp dưới và 06 cấp ủy viên về các nội dung, như:  Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề toàn khoá - chuyên đề 2021; việc triển khai Chuyên đề năm 2022; việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 71-KH/HU, ngày 02/12/2021 về thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu ở các cấp ủy, chính quyền, cơ quan ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội"; việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện; công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy, Chi bộ từ sau Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ, Chi bộ;… Toàn Đảng bộ không có tổ chức Đảng vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Đối với đảng viên, có 16 đảng viên (trong đó có 01 ĐUV) bị thi hành kỷ luật, trong đó:  khiển trách 12, cảnh cáo 03, cách chức 01 (giảm 07 trường hợp so cùng kỳ). Nội dung vi phạm chủ yếu là vi phạm chính sách dân số KHHGĐ (12 trường hợp).

Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần làm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, đảng bộ cơ sở, trong đó có chất lượng sinh hoạt định kỳ; tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên được phát huy trên tinh thần đoàn kết, xây dựng; nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ được thực hiện nghiêm túc đã phát huy được trí tuệ của tập thể đảng viên trong tham gia xây dựng Nghị quyết của chi bộ, đảng bộ;…

Trong giai đoạn hiện nay, các âm mưu, diễn biến chính trị trên thế giới và trong nước vẫn diễn ra phức tạp, khó lường. Để nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội một cách sâu sắc, nhất quán về cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận trong chiến lược “diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, khẳng định và bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống tốt đẹp của dân tộc thì việc nắm bắt kịp thời những thông tin, tình hình tư tưởng tâm trạng của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân là hết sức cần thiết, cấp bách, đặc biệt là lượng thông tin chính thống từ cơ sở. Do đó, vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng là hết sức quan trọng, cần phải xây dựng mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội rộng khắp trên địa bàn. Vấn đề này trong thời gian qua được Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt quan tâm, qua đó kịp thời củng cố, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của huyện khi có sự thay đổi về công tác nhân sự. Ban Thường vụ cũng chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 huyện tăng cường bảo 12 vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; thực hiện tốt việc định hướng tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị, lịch sử, công tác phòng chống dịch bệnh.;… làm tốt công tác tham mưu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp uỷ cơ sở thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Hiện nay, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 huyện điều hành, duy trì hoạt động trang Fanpage BTG Huyện ủy Vĩnh Cửu/tài khoản cá nhân facebook Tuyên Giáo Vĩnh Cửu thường xuyên cập nhật kịp thời những vấn đề mang tính thời sự về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; định hướng dư luận, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách của Nhà nước trên mạng xã hội, internet của các thế lực thù địch (nguồn Hương Sen Việt - Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Đồng Nai, trang Thông tin điện tử huyện, Báo Nhân dân…). Năm 2022, tài khoản Facebook Tuyên giáo Vĩnh Cửu đã đăng 1.001 tin, bài thu hút 7.228 lượt tương tác, 9.239 lượt chia sẻ và fanpage BTG Huyện uỷ Vĩnh Cửu được 1.069 tin bài, 30.100 lượt tiếp cận, 16.606 lượt tương tác. Ngoài ra, thường trực BCĐ còn theo dõi, hướng dẫn hoạt động của các trang Facebook/fanpage của Đảng ủy các xã, thị trấn nhằm tích cực lan toả các thông tin của địa phương, chia sẻ các nguồn tin từ Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Trung ương, nổi bật là các trang Âm vang Chiến khu Đ (BCH Quân sự huyện); Vĩnh Cửu Quê hương tôi và Công an huyện Vĩnh Cửu (Công an huyện Vĩnh Cửu); Tuổi trẻ huyện Vĩnh Cửu (Huyện đoàn);… đã đăng được 3.323 lượt bài viết, thu hút 154.087 lượt tương tác, chia sẻ, 6.930.911 lượt tiếp cận. Qua đó có những định hướng tư tưởng góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội, tránh xảy ra điểm nóng, không để kẻ xấu lôi kéo, lợi dụng.

Với những kết quả đạt được như trên, đây sẽ là những tiền đề để năm 2023 và những năm tiếp theo, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, thúc đẩy các tầng lớp Nhân dân hành động tích cực và sáng tạo để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; tăng cường, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện​ đại hóa, hội nhập sâu rộng quốc tế hiện nay./. ​​​​


Hương Giang

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu - Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: (0251).3861114; Fax: (0251).3861114; Email: ubnd-vc@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Vĩnh Cửu " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​​