Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Làm tốt công tác tham mưu giúp Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trên địa bàn huyện

Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Chính vì thế, đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết là việc làm có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết, đặc biệt nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Vĩnh Cửu là huyện bán trung du, nằm trải dài dọc theo sông Đồng Nai, trung tâm huyện cách Thành phố Biên Hòa khoảng 40 km. Huyện có 12 đơn vị hành chánh gồm 11 xã và thị trấn Vĩnh An. có 38 tổ chức cơ sở Đảng (giảm 01: Chi bộ Chi cục Thống kê), trong đó có 16 chi bộ cơ sở, 22 Đảng bộ cơ sở, với 195 chi bộ trực thuộc (giảm 01: Chi bộ ấp 07 thuộc Đảng bộ xã Mã Đà đã giải thể), tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện 4.726 đồng chí.

11.jpg 

​Xác định tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng  như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy:  "Cần nghiên cứu sâu để thấm nhuần tinh thần nghị quyết; nghiên cứu càng sâu thì càng thêm phấn khởi, hoàn thành nhiệm vụ càng tốt. Nhưng cán bộ thấm nhuần chưa đủ. Phải làm cho tinh thần nghị quyết thấm nhuần trong toàn Đảng, toàn dân, làm cho mọi người thấy hết thắng lợi, khả năng và khó khăn của ta, thấy rõ khả năng của ta to lớn hơn khó khăn nhiều, làm sao cho mọi người vui vẻ, hăng hái làm tròn nhiệm vụ, vì khi nhân dân vui vẻ, hăng hái thì mọi khó khăn sẽ vượt được". 

Trong những năm qua, Ban Tuyên giáo luôn tích cực, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác này như tham mưu  ban hành kế hoạch, hướng dẫn quán triệt nội dung nghị quyết, cung cấp tài liệu, bồi dưỡng báo cáo viên, hướng dẫn viết thu hoạch, theo dõi, kiểm tra việc triển khai của cấp cấp ủy cơ sở trong việc vận dụng nội dung nghị quyết vào quá trình thực hiện nhiệm vụ của địa phương cũng như tu dưỡng, rèn luyện của từng cán bộ, đảng viên. Trong năm 2022, huyện đã triển khai kịp thời các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, huyện (khóa XI) về chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, đoàn thể năm 2022; các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và triển khai phổ biến nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII); quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch số 08-KH/TU, ngày 18/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa"; Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/05/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; triển khai một số Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, huyện (khóa XI); Đặc biệt, đã tập trung hướng dẫn, triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". Điều này đã giúp các cấp, các ngành và từng cán bộ, đảng viên được học tập kịp thời, hiểu sâu, nắm vững các nội dung, quan điểm của Đảng.

22.jpg

Các cấp ủy đảng luôn quan tâm đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng từ công tác tổ chức hội nghị, chuẩn bị tài liệu hướng dẫn học tập đến bảo đảm chất lượng báo cáo viên, chất lượng học tập, viết bài thu hoạch, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết và công tác kiểm tra, giám sát, quản lý việc học tập các nghị quyết của Đảng. Cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm chủ trương đồng chí Bí thư cấp ủy chủ trì, báo cáo trực tiếp nội dung nghị quyết của Đảng và chịu trách nhiệm về chất lượng học tập nghị quyết của đảng viên; chủ trì thảo luận, thông qua chương trình hành động của cấp ủy, gắn kết chặt chẽ giữa việc học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của các chỉ thị, nghị quyết với liên hệ thực tiễn, lồng ghép nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Từ đó giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản, chủ trương, giải pháp lớn của Đảng thể hiện trong nghị quyết, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động từ tổ chức đảng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, uốn nắn các biểu hiện nhận thức lệch lạc, làm giảm niền tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước, việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn huyện luôn  gắn với thực tiễn công tác và đời sống.

33.jpg

Cùng với việc tổ chức triển khai quán triệt học tập nghị quyết, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp, định hướng các các cơ quan, đơn vị,  các tổ chức chính trị - xã hội huyện cùng chung tay thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền… Trang thông tin điện tử của huyện duy trì ổn định khoảng 120 tin, bài cho chuyên mục "Xây dựng Đảng" với nội dung tuyên truyền trọng tâm là phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, huyện. Bên cạnh đó, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện đã mở chuyên trang, chuyên mục, thường xuyên đưa tin, bài nhằm tuyên truyền về những nội dung cơ bản của từng chỉ thị, nghị quyết và quá trình tổ chức triển khai thực hiện ở các địa phương, đơn vị trong huyện. Trang thông tin điện tử huyện thường xuyên đăng tải các tin, bài phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của đảng các cấp, phục vụ công tác tra cứu thông tin; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở địa phương... Đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở đảm bảo được thời lượng phát sóng ổn định, trung bình mỗi tháng thực hiện gần 40 chương trình. Mỗi chương trình phát thanh có thời lượng 30 phút với nội dung tuyên truyền tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương: xây dựng Đảng; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...; các chuyên mục: Thông tin kinh tế; Khoa học và Đời sống; Chính sách và Pháp luật; Biển, đảo Việt Nam; An toàn giao thông; Quy chế dân chủ ở cơ sở và Phong trào thi đua “Dân vận khéo"; Lao động - Công đoàn;  kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, các lễ hội của đồng bào; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", các kỳ họp HĐND huyện… 100% Đài truyền thanh cấp xã, thị trấn có phân công cán bộ phụ trách đảm bảo duy trì hoạt động hiệu quả. Hàng năm, tổng số tin bài sử dụng phát sóng ước trên 3.840 tin, bài, phỏng vấn, phóng sự các loại, trong đó gần 40% tin bài do phóng viên, biên tập viên của Đài thực hiện và hơn 60% tin bài khai thác từ nguồn các cơ quan thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh.

44.jpg

Trang Fanpage BTG Huyện ủy Vĩnh Cửu/tài khoản cá nhân facebook Tuyên Giáo Vĩnh Cửu thường xuyên cập nhật kịp thời những vấn đề mang tính thời sự về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân (nguồn Hương Sen Việt - Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Đồng Nai, trang Thông tin điện tử huyện, Báo Nhân dân,…). Tính từ đầu năm đến ngày 09/11/2022, tài khoản Facebook Tuyên giáo Vĩnh Cửu đã đăng 958 tin, bài thu hút 6.871 lượt tương tác, 8.993 lượt chia sẻ và fanpage BTG Huyện uỷ Vĩnh Cửu được 989 tin bài, 24.900 lượt tiếp cận, 13.206 lượt tương tác. Ngoài ra, chỉ đạo các đảng ủy xã, thị trấn duy trì hoạt động của các trang Facebook/fanpage của Đảng uỷ các xã, thị trấn tích cực lan toả các thông tin của địa phương, chia sẻ các nguồn tin từ Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Ban Tuyên giáo Trung ương, đã đưa tin, chia sẻ 5.960 lượt bài viết, 78.235 lượt like, chia sẻ, tương tác,... Qua đó, đã góp phần kết nối thông tin thông suốt giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng.

Công tác biên soạn, chuẩn bị tài liệu được chú trọng. Trên cơ sở các tài liệu nghiên cứu, học tập nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh, huyện tùy theo nội dung, yêu cầu của nghị quyết, các cấp ủy chỉ đạo Ban tuyên giáo nghiên cứu biên soạn tài liệu học tập bảo đảm  ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Đồng thời tổ chức tốt việc in sao tài liệu, bảo đảm 100% các chi bộ được cung cấp tài liệu để triển khai học tập nghị quyết của Đảng. Bên cạnh đó, hàng năm, Ban Tuyên giáo Huyện biên tập và phát hành 1060 quyển Thông Tin nội bộ dùng trong sinh hoạt chi bộ với những nội dung phong phú, chính thống, đáp ứng kịp thời cho công tác sinh hoạt chi bộ tại cơ sở. Qua đó, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Với sự đa dạng về hình thức quán triệt, triển khai, chất lượng báo cáo viên được nâng cao và sự kịp thời trong tham mưu, phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan,  việc triển khai các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng ở Đảng bộ huyện  Vĩnh Cửu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và có nhiều đổi mới, nhất là về hình thức tổ chức và công tác theo dõi, quản lý. Cụ thể, đối với các hội nghị ở cấp huyện, Huyện ủy đã triển khai bằng hình thức kết nối trực tuyến với hội nghị Trung ương, tỉnh tới điểm cầu cấp huyện cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và tổ chức theo dõi, quản lý bằng phiếu điểm danh. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban bành quyết định thành lập tổ giám sát việc học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng từ huyện đến cơ sở; tổ giám sát có đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy làm tổ trưởng, thành viên tổ giám sát là lãnh đạo và chuyên viên các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, các đồng chí Phó Bí thư, các chi, đảng bộ cơ sở, phụ trách Tuyên huấn các Đảng ủy trực thuộc, Phó Ban Tuyên giáo các xã, thị trấn, gắn trách nhiệm của cấp ủy trong việc quản lý đảng viên học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng góp phần nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên gắn với quản lý chặt chẽ các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng.. nhờ đó tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt luôn đạt trên 99 %, cán bộ hội viên, quần chúng cốt cán tham gia học tập trên 86%.  Đồng thời, trong năm cũng đã thực hiện việc lồng ghép tuyên truyền thông qua các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị tại trung tâm chính trị huyện và tính từ đầu năm đến nay đã mở được 57 lớp bồi dưỡng với 4.623 học viên tham dự.

Nâng cao chất lượng học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn huyện luôn gắn với công tác công tác kiểm tra, giám sát, việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ kế hoạch số 93-KH/HU, ngày 03/6/2022 về kiểm tra, giám sát một số nội dung công tác Tuyên giáo  năm 2022 và đã tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát trực tiếp tại 12 xã, thị trấn, Qua đó, đã chỉ ra được những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhằm rút kinh nghiệm, khắc phục trong thời gian tới.

Có thể nói, việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết trên địa bàn huyện nói chung và đặc biệt là ở các chi bộ cơ sở đã thành nền nếp, từng bước đi vào chiều sâu và ngày càng đạt hiệu quả cao. Thông qua các đợt học tập, quán triệt, sinh hoạt tư tưởng làm cho đại bộ phận cán bộ, đảng viên được nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiều tổ chức cơ sở Đảng đã có sự chuyển biến tích cực, quan tâm dành thời gian thích hợp cho công tác sinh hoạt tư tưởng, chú trọng đổi mới cách truyền đạt, phổ biến; đa số đảng viên, cán bộ, công chức đã trưởng thành về nhiều mặt; từ đó xác định mục tiêu, động lực thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, làm cho Nghị quyết của Đảng trở thành hiện thực trong đời sống xã hội.

             

Nguyễn Thụy Ánh Linh

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu - Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: (0251).3861114; Fax: (0251).3861114; Email: ubnd-vc@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Vĩnh Cửu " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​​