Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - một trong các giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

Ngày 04/10/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch số 60-KH/HU, về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn huyện.

Qua hơn 01 năm thực hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng đã kế thừa những kết quả đạt được trong sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016-2020; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, đảm bảo mục đích, yêu cầu Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Hầu hết cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung cơ bản chuyên đề học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2021, 2022 được thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tiễn, như: Sao gửi tài liệu cho đảng viên, đoàn viên, hội viên tự nghiên cứu; lồng ghép trong các lớp tập huấn cán bộ Mặt trận, các đoàn thể, lớp triển khai trực tuyến chính trị hè cho giáo viên; mở chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong cuốn Thông tin nội bộ do Ban Tuyên giáo Huyện ủy biên tập và phát hành hàng tháng; tuyên truyền trên tài khoản Facebook Tuyên Giáo Vĩnh Cửu, Trang fanpage BTG Huyện ủy Vĩnh Cửu;... Kết quả, toàn Đảng bộ huyện có 4.176/4.176 cán bộ, đảng viên (không tính đảng viên miễn sinh hoạt, miễn công tác) được triển khai quán triệt các chuyên đề, đạt 100%.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên và tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Định kỳ 2 lần/năm, huyện thành lập các Đoàn kiểm tra tổ chức cơ sở đảng và đảng viên về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ"; tạo điều kiện phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương được các cấp uỷ quan tâm, chú trọng. Qua đánh giá hàng năm, tỷ lệ cán bộ, lãnh đạo, quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nêu gương cao (79,53%), không có cán bộ, lãnh đạo quản lý vi phạm kỷ luật, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Số đảng viên bị thi hành kỷ luật thấp, tỷ lệ 0,47% đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (chỉ tiêu Nghị quyết kéo giảm đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật dưới 0,6%).

IMG_8918_600_23032023144057.jpg

Việc đổi mới, sáng tạo trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong  công tác của cán bộ, đảng viên, giải quyết vấn đề nổi cộm và đối thoại với nhân dân được quan tâm. Trong 02 năm 2021, 2022 huyện đã tổ chức thành công 02 cuộc đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện với cán bộ, đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; với người dân Khu dân cư Tín Khải, xã Thạnh Phú về nhu cầu sử dụng nước sạch trong khu dân cư. 12/12 xã thị trấn tổ chức đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, thị trấn với Nhân dân.

23.03.23 Hoc tap theo tu tuong pc hcm 3_600_23032023152832.jpg

Nhằm phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hàng năm Ban Thường vụ Huyện ủy giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình “Người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến" gắn việc xây dựng điển hình trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2021-2025. Qua đó, đã phát hiện 177 gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; có 106 tập thể, cá nhân được UBND huyện, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng.

23.03.23 Hoc tap theo tu tuong pc hcm 4_600_23032023152832.jpg

Phát biểu tại hội nghị sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" ngày 16/2 vừa qua, đồng chí Bí thư Huyện ủy - Nguyễn Văn Thuộc đã ghi nhận sự nỗ lực cũng như những thành quả đạt được của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn huyện trong học tập với làm theo Bác. Theo đồng chí, việc triển khai thực hiện tốt Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xem như là một trong các giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; chống chủ nghĩa cá nhân, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Do đó, trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quan tâm, đưa việc học tập trở thành công việc thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị; tạo nên ý thức tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên. Kết hợp việc thực hiện sửa chữa, khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác tạo niềm tin phấn khởi trong Nhân dân,...Việc thực hiện tốt Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị sẽ góp phần thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết quan trọng của Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,... hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. 

Hương Giang

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu - Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: (0251).3861114; Fax: (0251).3861114; Email: ubnd-vc@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Vĩnh Cửu " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​​