Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)
VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Trong các hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh rất chú trọng đến giai cấp công nhân, Người  xem giai cấp công nhân như là động lực mạnh mẽ của phong trào dân tộc theo khuynh hướng tiến bộ, có gắn bó máu thịt với giai cấp nông dân (GCCN). Những quan điểm của Hồ Chí Minh về GCCN được Người  luận giải toàn diện, sâu sắc là cơ sở phương pháp luận để chúng ta nghiên cứu GCCN hiện đại, đặc biệt là để làm sáng tỏ sứ mệnh lịch sử của GCCN trong thời đại ngày nay

Chủ tịch Hồ Chí Minh  là người tạo ra bước đi lịch sử của đất nước. Người đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta những di sản vô giá đó là hệ thống các quan điểm, tư tưởng trên nhiều lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hoá, quân sự, ngoại giao…  Trong đó, quan điểm về giai cấp công nhân (GCCN) được Người  luận giải toàn diện, sâu sắc đây chính là kim chỉ nam cho sự nghiệp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

11.jpg

Ở nước ta, công nhân là lực lượng chủ chốt nhất, có sứ mệnh tiên phong trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Ai xây dựng chủ nghĩa xã hội? Nói chung là những người lao động trong xã hội gồm công nhân, nông dân, trí thức cách mạng, v.v…, nhưng lực lượng chủ chốt xây dựng chủ nghĩa xã hội là công nhân". Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, giai cấp công nhân Việt Nam (GCCNVN) là giai cấp tiên tiến, có ý thức tổ chức, kỷ luật; có tinh thần cách mạng triệt để. Theo  quan điểm  của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng GCCNVN gồm những nội dung cơ bản sau:

Một là, xây dựng ý thức làm chủ, ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn bảo vệ máy móc, bảo vệ tài sản chung, giữ gìn vệ sinh, bảo đảm an toàn lao động. Chính vì vậy, Người yêu cầu: “Mỗi người công nhân, viên chức là chủ xí nghiệp, chủ nước nhà, phải tự nguyện tự giác giữ kỷ luật lao động, phải làm đủ 8 giờ vàng ngọc, phải giữ gìn của công và thực hành tiết kiệm"

Hai là, xây dựng ý thức học hỏi, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, cần cù trong lao động, tích cực học tập, cải tiến sáng kiến để nâng cao năng suất lao động. GCCN là những người trực tiếp hay gián tiếp vận hành, sử dụng các công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp, đại diện cho lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Do đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn yêu cầu họ phải ý thức được trách nhiệm to lớn của mình, phải luôn chăm chỉ, siêng năng trong lao động, sản xuất, ý thức được lao động là vẻ vang, cống hiến hết khả năng cũng như tâm huyết cho công việc, cần tận dụng tối đa công suất của máy móc, tránh tình trạng để máy nhàn rỗi.

Ba là, xây dựng ý thức thực hành tiết kiệm đấu tranh chống tham ô, lãng phí, đẩy mạnh các phong trào thi đua. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua ở đây không phải là ganh đua, kèn cựa nhau hay một người hoặc một nhóm người vượt lên trước, mà mục đích của thi đua là để giúp nhau tiến bộ, hoàn thiện. Người răn dạy: “Mọi người phải cố gắng tiến bộ, không giấu nghề, người đi trước hiểu biết, dẫn người đi sau, làm cho mọi người cùng tiến bộ. Thi đua là phải làm cho tốt.

22.jpg

Bốn là, xây dựng tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống lại các thế lực phá hoại cách mạng, nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình. Người nói: “Cá nhân mỗi công nhân, đối với nước nhà phải thế nào? Chế độ này là của ta, phải bảo vệ chế độ của ta. Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là của ta, phải bảo vệ Nhà nước của ta. Ai xâm phạm đến Nhà nước của ta, đến chế độ ta, ta phải chống lại họ, bất cứ bằng lời nói hay việc làm.

Có thể nói sự lớn mạnh của GCCN là điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xây dựng GCCN nước ta lớn mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Ðảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi người công nhân và toàn xã hội. Vì thế:

 - Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội cần quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, ý thức giai cấp, tinh thần dân tộc cho GCCN. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên đối với công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân; bảo đảm định hướng thống nhất nội dung và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục từ trung ương đến địa phương, cơ sở.

- Đẩy mạnh đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân, đặc biệt là công nhân trẻ, công nhân từ nông dân, công nhân nữ nhằm phát triển về số lượng, bảo đảm về chất lượng, hợp lý về cơ cấu.

- Quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng những nhà kinh doanh có tài, có đức, các nhà quản lý giỏi và các cán bộ khoa học – kỹ thuật xuất thân từ công nhân có trình độ cao, có khả năng tiếp cận với công nghệ và phương thức kinh doanh hiện đại trong nền kinh tế thị trường, hội nhập.

33.jpg

- Bảo vệ quyền lợi chính đáng của công nhân cũng là một cách xây dựng và phát triển giai cấp công nhân trong giai đoạn hiện nay, cần cấp thiết có một chiến lược thiết thực chăm lo đời sống người công nhân, nhất là đội ngũ công nhân trẻ mới vào nghề, tập trung đông ở các khu công nghiệp, khu chế xuất. Trong đó, trước hết, là các chính sách mới về việc làm, nhà ở và tiền lương. Có như thế, giai cấp công nhân mới thoát khỏi những bức bách của đời sống, có điều kiện học tập, rèn luyện nâng cao tay nghề và ý thức xã hội. Chỉ khi đó, đội ngũ công nhân trẻ này mới gắn bó sâu sắc với sự nghiệp đổi mới của Đảng và Nhà nước, có ý thức giai cấp, có lý tưởng xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh đó, Công đoàn Việt Nam với tư cách là tổ chức quần chúng rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động có vai trò to lớn trong xây dựng, phát huy vai trò giai cấp công nhân. Do vậy, để xây dựng, phát huy vai trò giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, tất yếu phải quan tâm xây dựng phát huy vai trò của tổ chức công đoàn. Các cấp ủy cần đặc biệt chú trọng lãnh đạo, tạo điều kiện để tổ chức công đoàn làm tròn vai trò, vị trí của mình, thông qua hoạt động công đoàn tập hợp đông đảo công nhân, người lao động trong mặt trận thống nhất rộng rãi, phát huy vai trò tiên phong, chủ đạo của giai cấp công nhân trong hệ thống chính trị.

44.jpg

Tóm lại, giai cấp công nhân Việt Nam là cơ sở chính trị - xã hội của Đảng và Nhà nước, là lực lượng nòng cốt trong khối liên minh công - nông - trí thức và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Do đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân Việt Nam chính là ngọn cờ lý luận chỉ đạo toàn diện sự nghiệp xây dựng và phát triển giai cấp công nhân Việt Nam, để họ “hoàn thành nhiệm vụ Đảng và Chính phủ giao cho để xứng đáng là ông chủ, bà chủ, xứng đáng là vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam, xứng đáng là một bộ phận trong gia đình xã hội chủ nghĩa"  như điều mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Nguyễn Thụy Ánh Linh - Ban Tuyên giáo Vĩnh Cửu

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu - Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: (0251).3861114; Fax: (0251).3861114; Email: ubnd-vc@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Vĩnh Cửu " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​​