Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)
Lan tỏa thông tin tích cực, những câu chuyện đẹp trên mạng xã hội góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhận định: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

nentangtutuong22.jpg

Ngay từ khi ra đời, Đảng ta xác định “lấy chủ nghĩa Mác - Lênin" làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn đất nước để đề ra cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng, phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân.  

Thế vì sao phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng? Xuất phát từ bản chất cách mạng, khoa học và giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin đã được kiểm nghiệm, khẳng định bởi thực tiễn trong hơn 92 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta. Đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa cộng sản, ánh sáng chân lý của mọi thời đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm thấy ở hệ lý luận mácxít con đường giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng nhân loại, xóa bỏ mọi áp bức, bóc lột, bất công. Điều đó hoàn toàn phù hợp với sự kỳ vọng, điều mong muốn của Nhân dân ta: được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Đặc biệt, việc lãnh đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng được thể hiện đậm nét nhất trong Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (ngày 22/10/2018) “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". Nghị quyết số 35-NQ/TW xác định "bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân; bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển".

Hiện nay, trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, nhiệm vụ đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch càng phải được coi trọng, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả. Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh trên lĩnh vực này. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã nhấn mạnh: Chủ động chuẩn bị các phương án, biện pháp cụ thể, sát với tình hình; xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh, phản bác có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Một trong những phương thức mà các thế lực thù địch lợi dụng để tuyên truyền, chống phá có hiệu quả nhất hiện nay, đó là mạng xã hội. Các mạng xã hội đã và đang lan truyền khủng khiếp những thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc từ các tổ chức, các nhóm xã hội, các chính trị gia dân túy, các doanh nghiệp không trung thực… Việc phát huy vai trò của MXH để tuyên truyền chính trị và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã và đang trở thành một xu thế tất yếu trong đó chia sẻ, lan tỏa những thông tin tích cực, những câu chuyện đẹp trong xã hội với phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu". Đây là một trong những giải pháp hiệu quả trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước hết phải từ nội bộ Đảng, thông qua gương sáng, người thật, việc thật trong hàng ngũ của Đảng, có như vậy mới có sức thuyết phục, hấp dẫn và lan tỏa trong nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên phải có trách nhiệm trong việc chia sẻ thông tin tích cực, cả ở khía cạnh phải chọn thông tin phù hợp và thường xuyên thực hiện việc lan tỏa các thông tin đó. Mỗi người trước khi chia sẻ phải tư duy phản biện, thẩm định, đánh giá, phân tích, đối chiếu, so sánh… khi tiếp nhận thông tin bởi không phải thông tin nào được lan truyền rộng rãi, được nhiều người đọc và chia sẻ cũng là thông tin chính xác, đúng đắn. Bên cạnh đó, trong điều kiện của mình, mỗi cán bộ, đảng viên nên tuyên truyền, động viên để nhiều người khác hiểu rõ và thực hiện các quy chuẩn, quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên khi sử dụng mạng internet và mạng xã hội.  Lan tỏa thông tin tích cực, thể hiện thái độ đấu tranh phản bác trước các quan điểm sai trái, thù địch,  trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định về sử dụng internet, mạng xã hội. Trên địa bàn huyện, công tác  bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch luôn được Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo 35 huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả tích cực, luôn quan tâm, đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền. Chỉ đạo thành lập tổ giám sát việc học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng từ huyện đến cơ sở. Triển khai nghiên cứu, học tập nghiêm túc kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện; tổ chức học tập các chuyên đề  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới"; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ động nghiên cứu, lồng ghép nội dung tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào các lớp nói chuyện thời sự hàng quý, nói chuyện chuyên đề, các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới, cán bộ Mặt trận, hội nông dân, cựu chiến binh, phụ nữ, công đoàn cơ sở, cán bộ đoàn-hội-đội, qua định hướng tuyên truyền đối với ngành Văn hoá - Thông tin, qua Biên tập Thông tin nội bộ hàng tháng của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo đã chủ động, tích cực nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; tăng cường thông tin, đổi mới công tác tuyên truyền lan tỏa thông tin tích cực định hướng dư luận, nhất là các vấn đề thời sự, các lĩnh vực đang được dư luận quan tâm. Vì vậy, ngoài việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp uỷ cơ sở thực hiện các nhiệm vụ Ban Chỉ đạo 35 huyện chỉ đạo nhóm điều hành, duy trì hoạt động trang Fanpage BTG Huyện ủy Vĩnh Cửu/tài khoản cá nhân facebook Tuyên Giáo Vĩnh Cửu (với hơn 5 nghìn người theo dõi, thu hút hàng trăm nghìn lượt tiếp cận và tương tác) thường xuyên cập nhật kịp thời những vấn đề mang tính thời sự về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại các hội nghị lần thứ 4, thứ 5, BCH Trung ương Đảng khoá XIII; chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19; tác dụng việc tiêm vắc xin ngừa covid-19 cho trẻ em từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi; vụ việc vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong vụ kít test covid-19 ở công ty Việt Á; tình hình xung đột vũ trang Nga-ucraina...(nguồn Hương Sen Việt-Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Đồng Nai…). Với sự lan tỏa rộng rãi đó, cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân nhân trên địa bàn huyện đã có  địa chỉ tin cậy để theo dõi, cập nhật các thông tin chính thống, tích cực. Qua đó kiểm chứng thông tin chính thống và sáng suốt nhận diện thông tin trái chiều, lệch lạc, xuyên tạc, bị bóp méo… trên không gian mạng. Đặc biệt, trong cuộc chiến chống COVID-19 vừa qua, khi Vĩnh Cửu là một trong những tâm dịch lớn của tỉnh Đồng Nai, Internet, MXH đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ những thông tin tích cực, những hình ảnh đẹp, lan tỏa tình đồng bào, đồng chí, sự gắn kết yêu thương, tinh thần đoàn kết, tạo sự đồng thuận giữa ý Đảng - lòng dân, tạo “sức đề kháng" cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các thông tin xấu, độc, kịp thời định hướng dư luận, góp phần ổn định tình hình chính trị-xã hội, đưa Vĩnh Cửu vượt qua đại dịch. 

nentangtutuong33.jpg

Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong việc sử dụng Internet, MXH. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu mỗi tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng ít nhất một trang thông tin trên MXH, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền.

nentangtutuong44.jpg

Huyện đoàn hiện nay đang duy trì hiệu quả trang thông tin điện tử “Tuổi trẻ huyện Vĩnh Cửu", với 3500 người theo dõi, thu hút trung bình gần một nghìn lượt truy cập mỗi ngày, trang mạng này thường xuyên cập nhật những thông tin quan trọng, bổ ích, hoạt động nổi bật của các cấp bộ đoàn trong tỉnh, huyện là diễn đàn để các bạn trẻ, đoàn viên, thanh niên trong và ngoài huyện; các công trình phần việc của tuổi trẻ trong việc học tập và làm theo lời Bác nhằm tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi hướng tới các giá trị cao đẹp, sống có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, có hoài bão và khát vọng vươn lên, sống đẹp, sống có ích, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; chia sẻ kinh nghiệm, lý tưởng, nhân lên tình yêu quê hương, đất nước, khát vọng xây dựng và phát triển quê hương Vĩnh Cửu ngày càng giàu đẹp nhất là thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp" trên mạng xã hội đã góp phần tạo ra trào lưu, xu hướng đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội, xây dựng môi trường mạng xã hội lành mạnh cho sự phát triển toàn diện của thanh thiếu nhi.

nentangtutuong55.jpg

Trang fanpage “Âm vang Chiến khu D" của Ban Chỉ Huy Quân sự huyện với trên 12 nghìn người theo dõi, thường xuyên đăng tải những hướng dẫn tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; tích cực  tuyên truyền nhân rộng nhân tố mới, mô hình, cách làm hay, sáng tạo qua việc xây dựng các bài viết, hình ảnh, có giá trị đấu tranh sắc bén, đấu tranh trực diện, có chiều sâu, lập luận chặt chẽ,… tạo nên thế trận vững chắc, kiên quyết bẻ cong những luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng; lan tỏa sâu rộng giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ" trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

nentangtutuong66.jpg 

​Trang fanpage “Vĩnh Cửu quê hương tôi" của công an huyện với trên 10 nghìn người theo dõi, thường xuyên cung cấp những thông tin về an ninh, trật tự, an toàn giao thông của các địa phương trong huyện, thông tin về thủ đoạn của các loại tội phạm... qua đó tạo sự răn đe cũng như cảnh tỉnh, trang bị những kiến thức cần thiết để cán bộ, đảng viên và nhân dân  cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao. Bên cạnh đó, rất nhiều cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, đoàn, doanh nghiệp... đã thành lập và sử dụng hiệu quả các trang fanpage, facebook, zalo cá nhân... để thường xuyên cập nhật, chia sẻ những tin, bài tích cực, đặc biệt là những hình ảnh đẹp về văn hóa, ẩm thực, danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử... Tiêu biểu như: “Khu bảo tồn Thiên nhiên văn hóa tỉnh Đồng Nai"; “Văn hóa – Thông tin Vĩnh Cửu", “hội Liên hiệp Phụ nữ huyện"; Tuyên giáo Bình Lợi, Tuyên giáo Mã Đà, Tuyên giáo Bình Hòa, Tuyên giáo Tân Bình, Tuyên giáo Thạnh Phú…. Qua đó lan tỏa những thông tin tích cực, những hình ảnh tốt đẹp về quê hương Vĩnh Cửu, đồng thời át đi những hình ảnh tiêu cực, thiếu lành mạnh trên Internet, MXH.

Tuy nhiên, việc đẩy lùi các thông tin tiêu cực nhất là trên mạng xã hội không phải là câu chuyện “một sớm, một chiều" mà cần quá trình triển khai lâu dài với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Bản thân cán bộ, đảng viên càng cần phải nhận thức rõ hơn về nền tảng tư tưởng, nhận thức công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng là việc làm thường xuyên, có thái độ tích cực, kiên quyết hơn. thường xuyên tương tác, bày tỏ cảm xúc, bình luận tích cực, chia sẻ những tin, bài viết trên các trang chính thống; đồng thời liên kết mời bạn bè, đồng nghiệp, người thân... tham gia truy cập, theo dõi, tương tác, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và gương người tốt, việc tốt, tạo sức lan tỏa rộng khắp để cổ vũ lối sống tích cực, nhân văn; phản bác những luận điệu sai trái, thù địch, thiết thực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.​ Với sự chung tay, vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp, cùng sự tự giác, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trong sử dụng Internet, MXH, chắc chắn MXH sẽ tiếp tục trở thành công cụ đắc lực trong tuyên truyền, định hướng, góp phần tích cực trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu nói riêng và cả nước nói chung.​/.


Nguyễn Thụy Ánh Linh - Ban Tuyên giáo Vĩnh Cửu

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu - Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: (0251).3861114; Fax: (0251).3861114; Email: ubnd-vc@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Vĩnh Cửu " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​​