Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023)
Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam; là cơ hội để đẩy mạnh công tác xây dựng Hội nông dân các cấp, xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh; phát huy vai trò to lớn của nông dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhất là trong xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn. Công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh, tạo ảnh hưởng sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân cả nước; tạo động lực triển khai thực hiện hiệu quả phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

logo-dh638350326438731025.jpg

Đại hội dự kiến diễn ra trong 03 ngày từ 15/12 đến 17/12/2023 tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 1000 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu cán bộ, hội viên nông dân cả nước. Tại Đại hội lần này, bên cạnh việc thảo luận quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ, Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, sự phối hợp của chính quyền, đoàn thể các cấp và sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội đối với hoạt động công tác Hội Nông dân các cấp và các phong trào thi đua yêu nước của nông dân Việt Nam, góp phần xây dựng giai cấp nông dân, tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới, ngày 14/11/2023, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành Hướng dẫn số 38-HD/BTGHU về tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Nội dung tuyên truyền tập trung vào quan điểm, định hướng, mục tiêu và những giải pháp về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các văn bản hướng dẫn tổ chức Đại hội của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

z4907062891750_dc9213af585f77719b13b8ec78fd77a5.jpg

- Tuyên truyền các kỳ Đại hội toàn quốc, nhất là tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII. Quá trình ra đời, phát triển, những chặng đường lịch sử vẻ vang của Hội Nông dân Việt Nam và vị trí, vai trò, sự đóng góp to lớn của giai cấp nông dân Việt Nam qua các giai đoạn cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Tuyên truyền kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào nông dân trong giai đoạn 2018-2023, đặc biệt là những kết quả quan trọng trong các phong trào thi đua yêu nước của nông dân như phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Phát hiện, biểu dương những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình, tiêu biểu của nông dân và tổ chức Hội Nông dân trên các lĩnh vực.

- Tuyên truyền không khí và các hoạt động của Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam; nhất là các bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tham luận của đại biểu; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được Đại hội đề ra nhằm xây dựng Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh, phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả bầu cử Ban Chấp hành (khóa VIII); sự quan tâm, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và hội viên, nông dân đối với Đại hội.

- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng Đại hội trong cả nước; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, các chi, đảng bộ cơ sở, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội huyện nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị xuyên tạc về Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam, công tác nhân sự, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo vệ hình ảnh cán bộ Hội và hội viên, nông dân ưu tú tham dự Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam.

dai hoi nong dan.jpg

Việc tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 góp phần là rõ vai trò, sự đóng góp to lớn của giai cấp nông dân Việt Nam trong lịch sử đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; củng cố niềm tin, phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, tinh thần đoàn kết, tự chủ, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, ý chí, khát vọng xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc của cán bộ, hội viên, nông dân các cấp; góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Do đó, Ban Tuyên giáo đề nghị các hoạt động tuyên truyền phải có hình thức đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả gắn với tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tạo không khí phấn khởi, thi đua chào mừng sự kiện chính trị quan trọng của cán bộ, hội viên Hội Nông dân Việt Nam các cấp.

* Các khẩu hiệu tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội

1. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

2. Cán bộ, hội viên, nông dân huyện Vĩnh Cửu thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

3. Cán bộ, hội viên, nông dân huyện Vĩnh Cửu quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

4. Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam xứng đáng vai trò trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới

5. Nông dân Việt Nam đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế

6. Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn

7. Cán bộ, hội viên, nông dân huyện Vĩnh Cửu quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

8. Nông dân Việt Nam chủ động, nhạy bén nắm chắc thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

9. Nông dân Việt Nam phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo

10. Nông dân Việt Nam tích cực bảo vệ và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc

11. Xây dựng người nông dân Việt Nam thời đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại

12. Xây dựng gia đình nông dân Việt Nam ấm no, hạnh phúc, văn minh

13. Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nông dân Việt Nam

14. Nông dân Việt Nam chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả

15. Cán bộ, hội viên, nông dân huyện Vĩnh Cửu đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

16. Giai cấp nông dân Việt Nam đoàn kết, năng động, sáng tạo, hội nhập, phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

17. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm

18. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm

19. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta./. ​


Hương Giang

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu - Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: (0251).3861114; Fax: (0251).3861114; Email: ubnd-vc@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Vĩnh Cửu " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​​