Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)
Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 12/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện” xã, phường, thị trấn

Hiện nay, mô hình “Chính quyền thân thiện" xã, phường, thị trấn được triển khai tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Việc thực hiện mô hình đã góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu về công tác dân vận, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tại Đồng Nai, ngày 12/3/2024 Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành Chỉ thị số 33-CT/TU về xây dựng và thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện" xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trong tình hình hiện nay.

Nhằm cụ thể hóa Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với việc thực hiện Mô hình. Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ lề lối làm việc của chính quyền cơ sở từ “mệnh lệnh hành chính" sang “phục vụ, hướng dẫn, vận động, thuyết phục"; góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền tỉnh Đồng Nai: “Phục vụ - Kiến tạo - Hành động", “Nói đi đôi với làm", “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển"; bộ máy hành chính hoạt động hiệu quả; Xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", hướng đến sự hài lòng của người dân. Ngày 22/4, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 198-KH/HU, triển khai thực hiện mô hình trên địa bàn huyện.

Theo Kế hoạch, nhiệm vụ đặt ra đối với cấp ủy Đảng là tổ chức quán triệt, học tập cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân nâng cao nhận thức về quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận. Tiếp tục cụ thể hóa và đẩy mạnh triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về công dân vận vận chính quyền, trọng tâm là Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị và Quy chế số 14-QC/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới"; Chỉ thị số 33- CT/TU ngày 12/3/2024 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ; Chương trình số 52-CTr/HU ngày 12/01/2024 của BCH Đảng bộ huyện về Chương trình công tác dân vận năm 2024 để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động.

Đảng ủy các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Quy định số 11- QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân và Kết luận số 439-KL/TU ngày 18/7/2023 của Tỉnh ủy về tiếp công dân từ 7h30 đến 8h30 hàng ngày.

Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách; xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự là công bộc của nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, vì nhân dân phục vụ, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cả về chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và tác phong, phương pháp công tác dân vận. Lề lối làm việc, phong cách công tác theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, người thực hành công vụ khi giải quyết các công việc liên quan đến nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có 3 hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Đối với chính quyền, UBND huyện cụ thể hóa nội dung để hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc đổi mới công tác dân vận của hệ thống các cơ quan nhà nước; xác định công tác dân vận của các cơ quan nhà nước là một trong những giải pháp trọng tâm để xây dựng hình ảnh chính quyền gần dân, thân thiện với nhân dân, doanh nghiệp.

Chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Huyện uỷ xây dựng triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 10-KH/BDVTU-BCS.UBND ngày 21/3/2024 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc xây dựng và thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện" xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tăng cường công tác dân vận chính quyền thông qua tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, các chính sách đối với các đối tượng, tầng lớp Nhân dân trong xã hội và thực hiện tốt các mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, nâng cao trách nhiệm của chính quyền, của cán bộ chính quyền trong thực hiện công tác Dân vận.

Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao chế độ trách nhiệm của người đứng đầu, giải quyết nhanh gọn công việc của Nhân dân, doanh nghiệp; thường xuyên tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; duy trì, thực hiện tốt việc tiếp dân, tăng cường đối thoại với Nhân dân; thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của Nhân dân gắn với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại ở các cấp, các ngành.

Tăng cường kiểm tra, giám sát về cải cách thủ tục hành chính nhất là trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; các dự án trọng điểm phát triển kinh tế, xã hội; đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch; tạo sự đồng thuận, đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở; mở rộng các hình thức để Nhân dân tham gia ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và góp ý đối với dự thảo các quy định, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của UBND huyện, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến người dân.

Hội đồng Nhân dân huyện tăng cường công tác giám sát hoạt động của các cấp chính quyền trong việc triển khai thực hiện xây dựng mô hình “Chính quyền 4 thân thiện". Hướng dẫn Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện của UBND cùng cấp.

Đối với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức Chính trị-xã hội, thường xuyên chỉ đạo việc tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên làm tốt công tác dân vận; phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo"; thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở chủ trì phối hợp với UBND cùng cấp lấy ý kiến nhận xét của người dân, tổ chức đối với cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm việc với người dân; hàng năm tổ chức lấy phiếu khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân.

Để việc xây dựng và thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện" xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện được thực hiện nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các chi, Đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt công tác triển khai quán triệt Chỉ thị số 33-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như Kế hoạch của BTV Huyện ủy. Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình tại địa phương, cơ quan, đơn vị.  Giao UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo xây dựng “Chính quyền thân thiện" cấp huyện trong tháng 4/2024 để lãnh đạo thực hiện./. ​​​

Hương Giang

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu - Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: (0251).3861114; Fax: (0251).3861114; Email: ubnd-vc@dongnai.gov.vn
® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Vĩnh Cửu " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​​